VYHLÁSENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV SÚDNYM EXEKÚTOROM - EXEKÚTORSKÝM ÚRADOM AKO PREVÁDZKOVATEĽOM

IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje je JUDr. Pavol Holík, súdny exekútor – Exekútorský úrad Bratislava I. , Sídlo: Záhradnícka 14, 811 07 Bratislava, IČO: 42133530, zapísaný v zozname súdnych exekútorov vedenom Slovenskou komorou exekútorov pod č. 321. (ďalej len ako „Úrad" alebo aj ako „Prevádzkovateľ').
Prevádzkovateľ zverejňuje nasledovné kontaktné údaje s cieľom umožniť Vám spojiť sa snami za účelom poskytovania informácií a výkonu Vašich práv týkajúcich sa ochrany Vášho súkromia a osobných údajov: zodpovednaosoba@exekutorholik.sk

S cieľom posilňovať záruky a právne garancie Vašich práv a slobôd pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme poverili do funkcie aj odborníka, ktorý dohliada na zákonnosť ich spracúvania ako zodpovedná osoba, pričom Vám je k dispozícii prostredníctvom telefónneho čísla: 02/55644345 alebo e/mailu: zodpovednaosoba@exekutorholik.sk

ÚČEL SPRACÚVANIA, PRÁVNY ZÁKLAD A DOBA UCHOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade, ak ste uchádzačom o zamestnanie účelom spracúvania Vašich osobných údajov je posúdenie Vašich predpokladov pre výkon obsadzovanej pracovnej pozície a prípadne uzatvorenie pracovného pomeru s Úradom. Právnym základom pre toto spracúvanie sú predzmluvné vzťahy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR. V prípade, ak by ste neuspeli pri získaní pracovného miesta na Úrade, o ktoré ste sa uchádzali, ale Úrad by Vás chcela v budúcnosti osloviť s pracovnou ponukou účelom spracúvania Vašich osobných údajov je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

V prípade, ak ste zamestnancom Úradu Vaše osobné údaje sú spracúvané na účely plnenia práv a povinností Úradu, ktoré vyplývajú zo založeného pracovného pomeru. Právnym základom pre toto spracúvanie osobných údajov je jednak samotná pracovná zmluva, i.e. článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a jednak plnenie rôznych povinností, ktoré zamestnávateľom ukladajú osobitné zákony z oblasti daňového práva a práva sociálneho zabezpečenia a poistenia, i.e. článok 6 ods. 2 písm. c) GDPR.


V prípade, ak ste dlžníkom Úradu Vaše osobné údaje sú spracúvané na účely mimosúdneho vymáhania splatnej pohľadávky. Právnym základom pre toto spracúvanie je buď výkon práva Úradom proti Vašej osobe vyplývajúci z plnení dohodnutých medzi Vami a Úradom v rámci zmluvného vzťahu, i.e. článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo ochrana právom chránených záujmov Úradu, i.e. článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

V prípade, ak ste fyzickou osobou akokoľvek (procesné, hmotnoprávne) zainteresovanou v právnej veci, ktorá je vedená proti Úrade alebo naopak je vedená Úradom (výhradne, ako oprávneným) proti Vám Vaše osobné údaje sú spracúvané na účely evidencie právnej agendy Úradu pri vedení rôznych súdnych konaní, exekučných konaní a správnych konaní. Právnym základom pre toto spracúvanie je buď výkon práva Úradu proti Vašej osobe vyplývajúci z plnení dohodnutých medzi Vami a Úradom v rámci zmluvného vzťahu, i.e. článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo ochrana právom chránených záujmov Úradu, i.e. článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. (uvedené sa nevzťahuje na prípady keď sú spracovávané osobné údaje fyzickej osoby v postavení účastníka exekučného konania, jeho zástupcu alebo nástupcu alebo inak zúčastnenej osoby v exekučnom konaní v ktorom Úrad vystupuje ako orgán verejnej moci, ktorý vedie exekučné konanie)

V prípade, ak ste partnerom a/alebo dodávateľom, resp. pracovníkom partnera a/alebo dodávateľa Úradu účelom spracúvania Vašich osobných údajov je bežná evidencia a využívanie základných kontaktných údajov a Vašej pracovnej funkcie pre potreby komunikácie a riešenia pracovných záležitostí. Právnym základom pre toto spracúvanie môže byť jednak zmluva, i.e. článok 6 ods. 1 GDPR a jednak oprávnený záujem Úradu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

V prípade, ak ste oprávneným používateľom, príp. pracovníkom dodávateľa U podpory našich informačných systémov alebo iných informačných aktív účelom spracúvania Vašich osobných údajov, príp. návštevníkom webového sídla Úradu sú bezpečnostné účely spočívajúce najmä v monitorovaní vykonávania spracovateľských operácii s osobnými údajmi a spätnej analýze tzv. logovacích, príp. iných prevádzkových údajov. Právnym základom pre toto spracúvanie osobných údajov je ochrana právom chránených záujmov Úradu, i.e. článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.


V prípade ak ste fyzickou osobou, ktorej je od nás adresovaná alebo od ktorej nám bol doručená dôležitá korešpondencia Vaše osobné údaje sú spracúvané aj na účely evidencie registratúrneho záznamu podľa § 16 ods. 2 v spojitosti s § 16 ods. 4 Zákona o archívoch a registratúrach. Právnym základom pre toto spracúvanie je plnenie zákonnej povinnosti Úradu, i.e. článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

V prípade, ak ste oprávneným používateľom elektronickej schránky Úradu povereným predsedom Úradu Vaše osobné údaje sú spracúvané na účely zákona č. 305/2015 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Právnym základom pre toto spracúvanie je splnenie zákonnej povinnosti Úradu podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

V prípade, ak sú Vaše osobné údaje spracovávané ako záujemcu na dražbe (dražiteľa), právnym základom spracovania osobných údajov je plnenie zákonných povinností Úradu podlá článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR a nevyhnutnosť splnenia dôležitej úlohy vo verejnom záujme podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR v spojení so zák. č. 233/1995 Z.z. Exekučný poriadok.

V prípade, ak sú Vaše osobné údaje spracovávané ako osoby, ktorej osobné údaje sa spracovávajú na účely vedenia exekučného konania ale nie ste v postavení účastníka exekučného konania právnym základom spracovania osobných údajov je plnenie zákonných povinností Úradu podlá článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR a nevyhnutnosť splnenia dôležitej úlohy vo verejnom záujme podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR v spojení so zák. č. 233/1995 Z.z. Exekučný poriadok.

Vaše osobné údaje sú spracúvané podľa možnosti, tak krátko ako je to len možné. Najčastejšie všetky Vaše osobné údaje, ktoré naš Úrad spracúva bezpečným spôsobom zlikvidujeme bezodkladne po vysporiadaní našich zmluvných záväzkov alebo po odvolaní Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, príp. po uplynutí primeranej doby vymedzenej Úradom s ohľadom na princíp minimalizácie uchovávania podľa článku 5 ods. 1 písm. e) GDPR. Pre jednoduchšiu orientáciu pri oboznamovaní s relevantnými právnymi informáciami Prevádzkovateľ sumarizuje podstatné informácie v tejto prehľadovej tabuľke:

Účel spracovania osobných údajov Právny základ spracúvania údajov Doba uchovávania osobných
Personálne a mzdové účely spracúvania osobných údajov zamestnancov Nevyhnutne potrebné pre riadenie ľudských zdrojov Zmluva podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR pre spracúvanie osobných údajov nevyhnutne potrebných na uzatvorenie a plnenie pracovnej zmluvy; Maximálne počas trvania pracovného pomeru a po uplynutí zákonných lehôt pre uchovávanie osobných údajov.
Úradu a zabezpečovanie povinností Úradu ako zamestnávateľa    
    Údaje neúspešných uchádzačov o zamestnanie sa uchovávajú v prípade relevantných uchádzačov, ktorí majú šancu byť pozvaní na pracovný pohovor maximálne jeden rok na základe individuálne udeleného súhlasu; ostatné osobné údaje neúspešných uchádzačov o zamestnanie sú bezodkladne likvidované
  Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 5 ods. 1 písm. c) GDPR pre spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie pracovnej povinnosti Maximálne do uplynutia zákonných lehôt alebo do splnenia zákonnej povinnosti.
    V závislosti od konkrétneho typu dokumentov od 5 (slovom: päť) do 10 (slovom: desať) rokov,; Osobný spis13 Zamestnanca sa likviduje až uplynutím 70 rokov od jeho narodenia a nikdy nie skôr ako vznikne povinnosť livkidácie jeho mzdových listov (i.e. 50 rokov od ich vytvorenia).
  Súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR pre uchovávanie osobných údajov neúspešných uchádzačov o zamestnanie po stanovené obdobie pre potreby ich kontaktovania s inou vhodnou pracovnou ponukou Maximálne do uplynutia platnosti súhlasu (retenčnej doby vymedzenej Úradom s ohľadom na princíp minimalizácie doby uchovávania osobných údajov) alebo do jeho odvolania dotknutou osobou
Daňové a účtovné účely nevyhnutné na riadne plnenie povinností Úradu ako účtovnej jednotky a daňového subjektu podľa príslušných zákonov Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR Počas desiatich rokov nasledujúcich po účtovnom roku, ktorého sa účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovníctve, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy, účtový rozvrh týkajú.
Účel preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov (právna agenda) Oprávnené záujmy Úradu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR Maximálne do právoplatného meritórneho uzavretia právnej veci a/alebo maximálne do premlčania súvisiacich nárokov zainteresovaných strán na právnej veci.
Disponovanie s elektronickou schránkou Úradu zriadenou na účely e-Governmentu Plnenie zákonných povinností podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR Do odobratia prístupových a dispozičných práv k elektronickej schránke Úradu
Interné IT bezpečnostné a organizačné a účely zamerané na ochranu U aktív Úradu a preukazovanie prijatých bezpečnostných opatrení Oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR Nie viac ako 3 roky od ich získania alebo do uplatenia oprávnenej námietky dotknutej osoby.
Archívne účely spracúvania osobných údajov Článok 89 GDPR v spojitosti so Zákonom o archívoch a registratúrach Do uplynutia úložnej lehoty registratúrneho záznamu a vykonania vyraďovacieho konania.
Štatistické účely spracúvania osobných údajov Článok 89 GDPR v spojitosti s vyššie uvedenými účelmi Do vytvorenia potrebnej štatistickej zostavy, tabuľky či iného výstupu vypracovaného pre potreby Úradu
Na účely evidencie záujemcov o dražbu majetku povinného na verejnej exekučnej dražbe podlá článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR a nevyhnutnosť splnenia dôležitej úlohy vo verejnom záujme podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR v spojení so zák. č. 233/1995 Z.z. Exekučný poriadok po dobu 10 rokov od ukončenia exekučného konania v ktorom sa dražba vykonala
Na účely zistenia údajov a informácii dôležitých pre vedenie exekučného konania, ktoré sa netýkajú účastníkov exekučného konania podlá článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR a nevyhnutnosť splnenia dôležitej úlohy vo verejnom záujme podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR v spojení so zák. č. 233/1995 Z.z. Exekučný poriadok po dobu 10 rokov od ukončenia exekučného konania v ktorom sa dražba vykonala


ÚČEL SPRACÚVANIA, PRÁVNY ZÁKLAD A DOBA UCHOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI VÝKONE EXEKUČNEJ ČINNOSTI

V prípade výkonu exekučnej činnosti, Úrad získava osobné údaje na základe exekučného titulu, pričom až do nadviazania prvej písomnej komunikácie s vami nie je povinný poskytovať informácie podľa čl. 14 Nariadenia, z dôvodu možného ohrozenia, znemožnenia alebo závažného sťaženia výkonu exekučnej činnosti. Súdny exekútor (Úrad) je povinný zachovávať mlčanlivosť podľa § 30 Exekučného poriadku (profesijné tajomstvo). Podmienky získavania osobných údajov pri výkone exekučnej činnosti sú upravené v Exekučnom poriadku, pričom tento upravuje aj postupy a povinnosti exekútora s cieľom zabezpečiť vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd.

Fyzické osoby, ktoré sú účastníkom exekučného konania, alebo ich zástupcami alebo nástupcami a ktorých osobné údaje sa spracovávajú Úradom na účely exekučnej činnosti, sú dotknutými osobami. Na uchovávanie osobných údajov, ktoré v súvislosti s Exekučnou činnosťou Úrad spracúva sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Kancelárskym poriadkom pre súdnych exekútorov, ktorý bol vydaný Výnosom Ministerstva spravodlivosti SR č. 1618/1998-60. Tieto osobné údaje Úrad spracúva po dobu, počas ktorej exekútor alebo súd potrebuje skončený spis na svoju činnosť. Ukončený spis uchovávame pod dobu 10 rokov od jeho ukončenia. Ak bola exekúcia zastavená zo zákona alebo z dôvodu, že oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu, lehota uloženia určená pre spis je päť rokov. Lehotu uloženia možno v odôvodnených prípadoch a po prerokovaní s príslušným archívom predĺžiť. Lehotu uloženia nemožno skrátiť. Na účely vedenia účtovníctva sú tieto osobné údaje uchovávané 10 rokov po ukončení exekučného konania.
Osobné údaje na účely plnenia účtovných a daňových povinností sú spracúvané najmä na základe zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je zákonnou povinnosťou Úradu. Na tento účel môžeme spracúvať Vaše osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľa. Exekútorský úrad prehlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa dbal o jeho odborné kvality a o súlad spracúvania osobných údajov s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.
Vaše osobné údaje poskytujeme účastníkom exekučného konania, osobám dotknutým exekučným konaním, osobám, ktoré vedú evidenciu osôb a ich majetku a centrálnemu registru exekúcii.

PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV, KTORÝM MÔŽEME POSKYTNÚŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb sú zamestnanci a/alebo spolupracovníci Úradu. Oprávnenými osobami sú aj oprávnené orgány v zmysle ust. § 206 Exekučného poriadku v rozsahu svojej pôsobnosti SKE, MS SR, OČTK, súdy, prokuratúra, daňové úrady, správy finančnej kontroly a okresné úrady v sídlach krajov, účastníci exekučného konania, ich právni nástupcovia, zástupcovia týchto osôb a zákonne ustanovený znalec.
V prípade zamestnancov, ktorým sú alebo môžu byť poskytované osobné údaje dotknutých osôb Úrad zabezpečila zvýšenie právnych záruk pre ochranu osobných údajov vytvorením efektívneho interného systému ochrany osobných údajov a udelením osobitných pokynov v súlade s článkom 32 ods. 4 a článku 29 GDPR.
V prípade dodávateľov, ktorým sú alebo môžu byť poskytované osobné údaje dotknutých osôb Úrad zabezpečila zvýšenie právnych záruk pre ochranu osobných údajov dotknutých osôb uzatvorením zmluvy v súlade s článkom 28 ods. 3 GDPR. V prípade potreby informácií o našich aktuálnych sprostredkovateľoch kontaktujte prosím Úrad prostredníctvom údajov uvedených na začiatku tohto dokumentu.

TRETIE STRANY, KTORÝM MÔŽU BYŤ POSKYTNUTÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje nikdy neposkytneme žiadnej tretej strane, resp. príjemcom na akékoľvek komerčné alebo nekomerčné účely okrem výnimiek súvisiacich s vymáhaním našich práv voči Vám. Vaše osobné údaje môžu byť poskytované výlučne tretím stranám, resp. príjemcom, ktorými sú poštoví doručovatelia, advokátske kancelárie, súdy a exekútorské úrady zapojené do procesu vymáhania našej pohľadávky voči Vašej osobe, v prípade ak si nesplníte voči našej Úrade splatné peňažné záväzky a nebudete pozitívne reagovať na našu ponuku mimosúdneho urovnania.

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
Vaše osobné údaje sme povinní poskytnúť aj oprávneným orgánom verejnej moci v prípade výkonu ich zákonných oprávnení podľa príslušných osobitných zákonov (napr. vyšetrovanie polície apod.), ktoré však nemajú postavenie príjemcov v zmysle GDPR. V takýchto prípadoch dbáme na ochranu Vašich práv a preverujeme, či majú orgány verejnej moci dostatočné oprávnenie na poskytnutie Vašich osobných údajov.

INÉ PODSTATNÉ PODMIENKY SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny, ktorá by nezabezpečovala primeranú úroveň ochrany Vašich osobných údajov-garantujeme Vám spracúvanie osobných údajov výlučne na území Európskej únie. Uvedené sa netýka prípadov, kedy účastníkom konania je osoba so sídlom alebo pobytom mimo územia Európskej únie. Takáto osoba nie je považovaná za príjemcu v zmysle GDPR.
Úrad zverejňuje osobné údaje spracúvané v tomto Informačnom systéme spracovateľských operáciách pri ktorých je to uvedené a to najmä kde je uvedený adresát spracovateľskej operácie.
Úrad vykonáva cezhraničný prenos osobných údajov spracúvaných v tomto informačnom systéme v prípade ak je účastníkom konania osoba so sídlom v inom členskom štáte prípadne v štáte mimo územia EÚ. Prenos údajov je vykonávaný výhradne písomne prostredníctvom poštového podniku.
Vaše osobné údaje zverejňujeme len v obmedzených prípadoch a v minimálnom rozsahu, v prípadoch, keď to od nás vyžaduje zákon alebo je to nevyhnutné z dôvodu transparentnosti pri ochrane verejného záujmu a to najmä na Úradnej.
Vaše osobné údaje nie spracúvané výlučne automatizovaným (napr. softvérovým spôsobom), ktorý by vytváral na Vás nejaké rozhodnutia správnym alebo iným podstatným účinkom, ale vždy sa na ich spracúvaní podieľa náš vyškolený a poverený príjemca údajov.
V prípade, ak považujete spracúvanie Vašich osobných údajov za nesprávne alebo neaktuálne môžete nás kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom e/mailu: zodpovednaosoba@exekutorholik.sk alebo kontaktných údajov zverejnených na webovom sídle www.exekutorholik.sk.
Úrad pri využívaní webového sídla www.exekutorholik.sk využíva zásuvné moduly (plug in) tretích strán a využíva aj vlastné súbory typu cookies za účelom lepšieho prispôsobenia a používania webovej stránky konkrétnym používateľom. Pri interakcii so zásuvnými modelmi tretích strán môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov tretími stranami (prevádzkovateľmi sociálnych sietí), na ktoré nemá strana žiadny vplyv a kontrolu, pretože sa riadia osobitnými podmienkami ochrany súkromia. V prípade interakcie návštevníka nášho webu so zásuvným modulom tretej strany (napr. Twitter, Facebook) môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov treťou stranou (prevádzkovateľ sociálnej siete) na jej vlastné účely spracúvania, na ktoré nemá Úrad žiadny dosah, kontrolu ani vplyv. V tejto súvislosti je potrebné získavať informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v podmienkach ochrany súkromia, ktoré prijali tieto tretie strany.
Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naše webové stránky používajú súbory cookies najmä na účely základného / všeobecného merania návštevnosti. Okrem toho nám tieto technológie nám pomáhajú lepšie pochopiť správanie používateľov. Aj keď sú informácie zhromažďované pomocou cookies a ďalších podobných technológií typicky neosobnej povahy, tak v rozsahu, v ktorom sú adresy IP (Internet Protocol) a podobné identifikátory považované právnym poriadkom za osobné údaje, zachádzame s týmito identifikátormi ako S osobnými údajmi.
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači, mobilnom alebo inom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. Súbory cookie môžu byť dočasné alebo trvalé v závislosti od toho, ako dlho sú používané. Dočasné súbory cookie sa vymažú po zatvorení prehliadača, trvalé súbory cookie zostanú v zariadení používateľa počas vopred definovaného obdobia.
Webové sídlo Úradu priamo ukladá do súboru cookie informáciu o trvalom skrytí lišty s oznamom o používaní súborov cookie po prejavení súhlasu návštevníka.
Okrem toho používame na webovom sídle Úradu tzv. „session cookies", ktoré obsahujú len neosobné informácie o návštevníkovi stránky a po zatvorení prehliadača sa automaticky vymazávajú. Poskytujú nám množstvo užitočných informácií, napríklad koľko návštevníkov bolo na stránke či aké prehliadače používajú, vďaka čomu sme schopní našu stránku optimalizovať a vylepšovať a získavať základné štatistické údaje ojej návštevnosti a Tzv. „funkčné cookies", ktoré umožňujú zapamätať si prihlasovacie údaje návštevníka stránky a zaisťovať bezpečnosť po prihlásení.
Webstránka Úradu využíva analytické nástroje tretích strán, ktoré umožňjú spracúvanie Vašich osobných údajov (Google Analytics). Analytické cookies zbierajú informácie o tom, ako návštevník používa webovú stránku, napríklad ktoré podstránky navštívil, ako sa pohyboval na webe a aké akcie vykonal. Analytické cookies nezbierajú informácie, pomocou ktorých by bolo možné jednoznačne identifikovať návštevníka. Všetky získané údaje sú anonymizované a slúžia výlučne na zlepšenie fungovania webovej stránky.

INFORMÁCIE A POUČENIA O VAŠICH PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

Nášmu Úradu záleží na ochrane Vašich osobných údajov, a preto sa usiluje o ich silné zabezpečenie prostredníctvom individuálnych, moderných technických a organizačných bezpečnostných opatrení, ako aj prostredníctvom možnosti kedykoľvek uplatniť Váše práva dotknutej osoby podľa GDPR prostredníctvom písomnej vlastnoručne podpísanej žiadosti, z ktorej bude zrejmé Vaša identita a právo, o ktorého výkon nás žiadate. Žiadosti o výkon práva dotknutej osoby určené Prevádzkovateľovi môžete posielať na adresu sídla Úradu:, Slovenská republika. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa výkonu Vašich práv Dotknutej osoby nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v úvode tohto dokumentu.
S účinnosťou od 25. mája 2018 budete mať k dispozícii nové práva, ktoré by Vám mali poskytnúť efektívnejšiu kontrolu a prehľad o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúva naša Úrad ako Prevádzkovateľ. Konkrétne ide o právo na prístup k údajom (článok 15 GDPR), právo na opravu (článok 16 GDPR), právo na vymazanie (článok 17 GDPR), právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR), právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR), právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov (článok 21 GDPR) a právo napadnúť rozhodnutie Úradu založené na automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré je spojené s právom vyjadriť k tomuto rozhodnutiu Vaše stanovisko a žiadať od Úradu preskúmania takéhoto rozhodnutia s ľudským zásahom (článok 22 GDPR).
V prípadoch, keď spracúvame Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu na základe prevahy oprávnených záujmov Úradu a/alebo pri plnení dôležitých úloh vo verejnom záujme máte právo voči takémuto spracúvaniu podať námietku podľa článku 21 GDPR. Tieto prípady môžete identifikovať v prehľadovej tabuľke uvedenej vyššie.
V prípadoch, keď spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu máte právo takýto súhlas kedykoľvek odvolať Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR môže byť uplatnená na základe písomnej a vlastnoručne podpísanej žiadosti zaslanej na adresu sídla našej Úradu. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri vybavovaní Vašej žiadosti Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, v prípade, ak nás budete žiadať o výkon Vášho práva iným spôsobom ako písomným listom s Vašim vlastnoručným podpisom (napr. emailovou žiadosťou) alebo osobne v sídle našej Úradu.
V prípade, ak náš Úrad nebude ako sprostredkovateľ príslušný na posúdenie Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby bude Vaša žiadosť bezodkladne postúpená príslušnému prevádzkovateľovi.
Právo na prístup. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame.
Vo väčšine prípadov Vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
Právo na opravu. Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Právo na vymazanie. Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania. Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo na prenosnosť údajov. Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe Exekučného poriadku.
Uplatnenie Vašich práv dotknutej osoby podľa GDPR je možné si vopred dohodnúť aj v sídle nášho Úradu, pričom však vždy vyžadujeme osobné overenie Vašej totožnosti prostredníctvom jej preukázania predložením dokladu Vašej totožnosti.
Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby, ktorá nám bude doručená bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia Vašej žiadosti. Proces vybavenie Vašej žiadosti spojenej s výkonom Vášho práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatné. V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu (www.dataprotection.gov.sk) alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom súde.
Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán, ktoým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (viac informácií je možné nájsť na webovej stránke www.dataprotection.gov.sk). Povahu tejto sťažnosti v rovine návrhu na začatia konania o ochrane osobných údajov bližšie upravuje ustanovenie § 100 ods. 1 až 4 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ZMENY TÝCHTO INFORMÁCII A PODMIENOK OCHRANY SÚKROMIA

Ochrana osobných údajov nie je pre Úrad jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na oficiálnom webovom sídle Úradu alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Exekútorský úrad Bratislava I
Úradné hodiny:

Pondelok:   8:00 - 16:00
Utorok:       10:00 - 15:00
Streda:       8:00 - 16:00
Štvrtok:      10:00 - 15:00
Piatok:       10:00 - 15:00

Exekútorský úrad
Bratislava - Staré Mesto:

JUDr. Pavol Holík - súdny exekútor

Exekútorský úrad Bratislava I,
Záhradnícka 14, 811 07 Bratislava

Tel.: 02 / 55 64 43 45
Mobil: 0911 602 928
Fax.: 02 / 55 64 43 45
E-mail: info@exekutorholik.sk
E-mail: urad@exekutorholik.sk
Web: www.exekutorholik.sk
IČO: 42 133 530
IČ DPH: SK 1078908490

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov prevádzkovateľa Exekútorský úrad Bratislava I.

Svoje otázky, podnety a sťažnosti ohľadne ochrany osobných údajov dotknutej osoby zasielajte na:
E-mail: zodpovednaosoba@exekutorholik.sk

Súdny exekútor v Bratislave: