Súdny exekútor v Bratislave - JUDr. Pavol Holík

Exekútorský úrad Bratislava I.

Ponúkame Vám individuálny a ústretový prístup ku každému exekučnému konaniu, bezplatné poradenstvo v Bratislave - Staré Mesto.

O nás

Exekútorský úrad Bratislava I bol založený v roku 2008 súdnym exekútorom JUDr. Pavlom Holíkom, ktorý bol v zmysle zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch
a exekučnej činnosti v znení neskorších zmien a predpisov (Exekučný poriadok) vymenovaný ministrom spravodlivosti SR za súdneho exekútora. Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu exekučných titulov.

V roku 2014 sa pobočky Exekútorského úradu Bratislava I v Trnave a
v Topoľčanoch zlúčili s Exekútorským úradom Bratislava I so sídlom Záhradnícka 14, 811

Exekútorský úrad - výhody spolupráce s nami

Poskytujeme komplexné služby spojené s výkonom exekučnej činnosti. Využívame najlepší software na trhu, ktorý nám umožňuje efektívne a rýchle elektronické lustrácie majetku povinného. Na základe Vami dodaných podkladov Vám vyhotovíme Návrh na vykonanie exekúcie. Aktívne vykonávame dražby hnuteľných vecí a nehnuteľností, taktiež uskutočňujeme exekučnú činnosť v teréne. Kladieme dôraz na rýchlosť, flexibilitu, hospodárnosť.

Ako správne podať návrh na vykonanie exekúcie po 1. apríli 2017

Exekútorský úrad Bratislava I, súdneho exekútora JUDr. Pavla Holíka poskytuje komplexné služby spojené s podaním návrhu na vykonanie exekúcie a s výkonom exekučnej činnosti.

Návrh na vykonanie exekúcie sa po 1. apríli 2017 podáva výlučne elektronickými prostriedkami prostredníctvom na to určeného elektronického formulára do elektronickej schránky Okresného súdu Banská Bystrica. V prípade, že týmito prostriedkami nedisponujete, návrh na vykonanie exekúcie môžete podať prostredníctvom Exekútorského úradu súdneho exekútora JUDr. Pavla Holíka. Návrh musí byť autorizovaný, t.j. musí byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom a mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou s pripojenou časovou pečiatkou. Pre bližšie informácie o možnostiach a podmienkach podania návrhu na vykonanie exekúcie nás môžete kontaktovať telefonicky každý pracovný deň v čase od 08:00 do 16:00 hod alebo e-mailom, prípadne si dohodnite osobné stretnutie.

Čo je potrebné pripojiť k návrhu na vykonanie exekúcie

a) rovnopis exekučného titulu spolu s potvrdením o jeho vykonateľnosti, ak sa vyžaduje; platobný rozkaz vydaný v upomínacom konaní nie je potrebné pripojiť, b) listina, ktorou sa preukazuje právne nástupníctvo; ak právne nástupníctvo vyplýva zo zákona alebo z obchodného registra, postačí na ne odkázať, c) listina, z ktorej je zjavné, že sa splnila podmienka alebo vzájomná povinnosť, ak vyplývala z exekučného titulu, d) spotrebiteľská zmluva a všetky ďalšie zmluvné dokumenty súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou vrátane dokumentov, na ktoré spotrebiteľská zmluva odkazuje, ak ide exekúciu na podklade exekučného titulu priznávajúceho nárok zo spotrebiteľskej zmluvy; to neplatí, ak je exekučným titulom platobný rozkaz vydaný v upomínacom konaní.

K návrhu na vykonanie exekúcie na podklade cudzieho exekučného titulu oprávnený pripojí aj listiny uvedené v osobitnom predpise.

Všetky vyššie uvedené listiny sa pripájajú k návrhu na vykonanie exekúcie ako pôvodný elektronický dokument, ktorý je autorizovaný, alebo ako elektronický dokument, ktorý vznikol zaručenou konverziou pôvodného dokumentu v listinnej podobe.

Exekúcia v skratke

Exekúcia je nútený výkon rozhodnutia. Exekúciu možno vykonať jedným z nasledovných spôsobov:

1. Ak je podkladom exekučný titul, ktorý
    ukladá povinnosť na peňažné plnenie:

• zrážkami zo mzdy a z iných príjmov
• prikázaním pohľadávky
• predajom hnuteľných vecí
• predajom cenných papierov
• predajom nehnuteľnosti
• predajom podniku
• príkazom na zadržanie
  vodičského preukazu
  2. Ak je podkladom exekučný titul, v ktorom sa ukladá iná povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy, spôsob vykonania exekúcie sa spravuje povahou uloženej povinnosti:

• vyprataním
• odobratím alebo zničením veci
  na náklady povinného
• rozdelením spoločnej veci
• uskutočnením prác a výkonov


Exekútorský úrad Bratislava I
Úradné hodiny:

Pondelok:   8:00 - 16:00
Utorok:       10:00 - 15:00
Streda:       8:00 - 16:00
Štvrtok:      10:00 - 15:00
Piatok:       10:00 - 15:00

Exekútorský úrad
Bratislava - Staré Mesto:

JUDr. Pavol Holík - súdny exekútor

Exekútorský úrad Bratislava I,
Záhradnícka 14, 811 07 Bratislava

Tel.: 02 / 55 64 43 45
Mobil: 0911 602 928
Fax.: 02 / 55 64 43 45
E-mail: info@exekutorholik.sk
E-mail: urad@exekutorholik.sk
Web: www.exekutorholik.sk
IČO: 42 133 530
IČ DPH: SK 1078908490

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov prevádzkovateľa Exekútorský úrad Bratislava I.

Svoje otázky, podnety a sťažnosti ohľadne ochrany osobných údajov dotknutej osoby zasielajte na:
E-mail: zodpovednaosoba@exekutorholik.sk

Súdny exekútor v Bratislave: