Súdny exekútor v Bratislave - JUDr. Pavol Holík

Exekútorský úrad Bratislava I.

Ponúkame Vám individuálny a ústretový prístup ku každému  exekučnému konaniu, bezplatné poradenstvo v Bratislave - Staré Mesto.

Aktuálne dražby

Aktuálne dražby:
Dražba spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľké Chlievany, okres Bánovce nad Bebravou

Termín a miesto dražby: 23.02.2017 o 10.00 hod., Exekútorský úrad Bratislava I, Záhradnícka 14, 811 07 Bratislava
Termín a miesto obhliadky: 16.02.2017 o 16.00 hod., Veľké Chlievany č. 55
Dražobná zábezpeka: 7.830,-€
Najnižšie podanie:15.660,-€
Predmet dražby: spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 8 parcely registra C evidované na katastrálnej mape, parc. č. 163/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 551 m2 parc. č. 163/4 – záhrady o výmere 405 m2 rodinný dom so súp. č. 55 na parc. č. 163/3 spoluvlastnícky podiel: 1/4 V prípade záujmu kontaktujte exekútorský úrad na t.č.: 02/ 556 443 45 alebo e-mailom na: urad@exekutorholik.sk

O nás

Exekútorský úrad Bratislava I  bol založený v roku 2008 súdnym exekútorom JUDr. Pavlom Holíkom, ktorý  bol  v  zmysle  zákona  NR SR č. 233/1995 Z. z.  o  súdnych  exekútoroch  a  exekučnej  činnosti
v znení neskorších zmien a predpisov (Exekučný poriadok) vymenovaný ministrom spravodlivosti SR za súdneho exekútora. Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu exekučných titulov.

V  roku  2014  sa  pobočky  Exekútorského  úradu  Bratislava I  v  Trnave  a  v  Topoľčanoch  zlúčili
s Exekútorským úradom Bratislava I so sídlom Záhradnícka 14, 811 07 Bratislava.

Exekútorský úrad - výhody spolupráce s nami

Poskytujeme komplexné služby spojené s výkonom exekučnej činnosti. Využívame najlepší software na trhu, ktorý nám umožňuje efektívne a rýchle elektronické lustrácie majetku povinného. Na základe Vami dodaných podkladov Vám vyhotovíme Návrh na vykonanie exekúcie. Aktívne vykonávame dražby hnuteľných vecí a nehnuteľností, taktiež uskutočňujeme exekučnú činnosť v teréne. Kladieme dôraz na rýchlosť, flexibilitu, hospodárnosť.

Exekúcia v skratke

Exekúcia je nútený výkon rozhodnutia. Exekúciu možno vykonať jedným z nasledovných spôsobov:

1. Ak je podkladom exekučný titul, ktorý
    ukladá povinnosť na peňažné plnenie:

• zrážkami zo mzdy a z iných príjmov
• prikázaním pohľadávky
• predajom hnuteľných vecí
• predajom cenných papierov
• predajom nehnuteľnosti
• predajom podniku
• príkazom na zadržanie
  vodičského preukazu
  2. Ak je podkladom exekučný titul, v ktorom sa ukladá iná povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy, spôsob vykonania exekúcie sa spravuje povahou uloženej povinnosti:

• vyprataním
• odobratím alebo zničením veci
  na náklady povinného
• rozdelením spoločnej veci
• uskutočnením prác a výkonov


Listiny, ktoré je potrebné predložiť exekútorovi pri podávaní návrhu na vykonanie exekúcie:

• návrh na vykonanie exekúcie (v dvoch rovnopisoch) – v prípade záujmu Vám návrh vyhotovíme

Prílohy:

• originál, rovnopis, resp. úradne overenú kópiu exekučného titulu opatrenú doložkou právoplatnosti
  a  vykonateľnosti (v dvoch rovnopisoch)
• súdny poplatok za vydanie poverenia na vykonanie exekúcie -  kolok v hodnote 16,50 €  (v prípade,
  že je súdne konanie alebo oprávnený oslobodený od súdneho poplatku, neprikladať)
• originál   plnej   moci   (len   ak   je   oprávnený   zastúpený   právnym   resp.   zákonným  zástupcom
  (originál + fotokópia)
• doklady preukazujúce ďalšie náklady oprávneného spojené s exekúciou  -  potvrdenie  za  overenie
  ex. titulu (originál + fotokópia)
• listiny preukazujúce prechod alebo prevod pohľadávky (originál + fotokópia)

Exekútorský úrad Bratislava I
Úradné hodiny:

Pondelok:   8:00 - 16:00
Utorok:       10:00 - 15:00
Streda:       8:00 - 16:00
Štvrtok:      10:00 - 15:00
Piatok:       10:00 - 15:00

Exekútorský úrad
Bratislava - Staré Mesto:

JUDr. Pavol Holík - súdny exekútor

Exekútorský úrad Bratislava I,
Záhradnícka 14, 811 07 Bratislava

Tel.: 02 / 55 64 43 45
Fax.: 02 / 55 64 43 45
E-mail: info@exekutorholik.sk
E-mail: urad@exekutorholik.sk
Web: www.exekutorholik.sk
IČO: 42 133 530
IČ DPH: SK 1078908490

Exekučné konanie, poradenstvo:


Polia označené * sú povinné

Súdny exekútor v Bratislave: